برنامه ی سالانه ی سر گروه پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان نقده

برنامه

فعالیت   

 اهداف

 

شیوه ی ارزشیابی

 زمان اجرا

 

بهبود و کیفیت بخشی به

فرآیند یاد دهی- یاد گیری

1= آشنا نمودن همکاران با نظریه های یاد گیری ( کارگاه آموزشی)

2= آشنایی همکاران با الگو های فعال تدریس (کارگاه آموزشی)

3= آشنایی همکاران با اهداف تحصیلی دوره ابتدایی  و

اهداف تحصیلی دروس ابتدایی (کارگاه آموزشی)

توانمند سازی  و تشویق همکاران در بهره گیری از طرح درس و الگوهای نوین تدریس .

توسعه الگو های فعال تدریس در بین همکاران

برگزاری آزمون بعد از اتمام کارگاه های آموزشی

در جریان سال تحصیلی

بهبود و کیفیت بخشی به

فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 1= آشنایی همکاران با اصول و فلسفه ی ارزشیابی ( دعوت از صاحب نظران )

2= آشنایی همکاران با شیوه های نوین ارزشیابی ( دعوت از صاحب نظران )

3=آشنایی همکاران با اصول ارزشیابی توصیفی

4= فراخوان نمونه سوالات از همکاران محترم پایه ی پنجم ابتدایی

5= تهیه نمونه سوالاتبه صورت      (  cd)  

ترغیب همکاران به استاندارد سازی سوالات امتحانی

بررسی نمونه سوالات ارسال شده

در جریان سال تحصیلی

توسعه و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

1= آشنایی همکاران با فن آوری  های نوین ( مانند انترنت )

2= آشنایی همکاران با کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ترغیب همکاران به ایجاد وبلاک و فعال سازی آن )

3= بستر سازی مناسب برای همکاران جهت تهیه  و تولید محتوای الکترونیکی .

ارتبط با سایر همکاران در استان های دیگر از طریق فنآوری های نوین ارتباطی.

بررسی مستندات انجام شده

در جریان سال تحصیلی

سایر فعالیت ها

1=  بازدید از واحد های آموزشی

2= اخذ برنامه کلاسی از همکاران

3= اخذ بودجه بندی دروس از همکاران

4= دریافت نظرات همکاران در مورد گروه های درسی

 

بررسی وضعیت علمی مدارس شهرستان نقده (  پایه ی پنجم ابتدایی)

مشاهدات عملکردی و بررسی مستندات

در جریان سال تحصیلی